Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Share4 B.V. geldig vanaf 01-03-2013

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Share4 B.V. gevestigd te Nijkerk en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of personen.
2. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
4. Diensten: alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten zoals te noemen advies, coaching, trainingen, opleidingen, cursussen, intervisie, en alle andere vormen van opleiding en begeleiding, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever zijn verricht.
5. Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een cursus, opleiding, training, begeleidings- of coachingstraject of aanverwante werkzaamheden.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer Diensten worden aangeboden of geleverd.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Totstandkoming van de Overeenkomst

1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever en/of Deelnemer binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Opdrachtnemer is bevestigd.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. De Overeenkomst komt tot stand door elektronische verzending door Opdrachtgever en/of Deelnemer van het daartoe bestemde inschrijvings-of aanmeldingsformulier dan wel door een door Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of Deelnemer getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en/of Deelnemer van diens per email verzonden aanmelding of opdracht, of door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever en/of Deelnemer als bedoeld in lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever en/of de Deelnemer de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of - als die termijn korter is - voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist(en).
4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere offertes, voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

1. Alle werkzaamheden die door Share4 B.V. worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Share4 B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Share4 B.V. bepaalt de wijze waarop de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
3. Share 4 B.V. heeft het recht om de op de Opdracht ingezette medewerker na overleg met Opdrachtgever te vervangen. Tevens heeft Share4 B.V. in alle gevallen waarin zij dat nuttig of noodzakelijk acht recht om -in overleg met Opdrachtgever - bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Opdrachtnemer houdt terzake van de Opdracht een dossier aan met daarin kopieën van relevante documenten, dat eigendom is van Share4 B.V..
6. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn, wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
7. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 5: Honorarium, prijzen en kosten

1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat - tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen - uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
2. Alle honoraria zijn exclusief BTW, reis- en andere onkosten behoeve van Opdrachtgever en/of Deelnemer gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3. Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, zal opdrachtnemer Opdrachtgever tijdig informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
4. Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot in rekening te brengen van maximaal 30% van het maximale overeengekomen tarief voor advieswerkzaamheden, begeleiding- en coachingswerkzaamheden. Voor trainingen, cursussen en/of opleidingen dienen te overeengekomen honoraria vooraf te zijn voldaan door de Opdrachtgever.
5. Opdrachtnemer heeft hierbij het recht de uitvoering van de Diensten op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot, of in geval van trainingen, cursussen en/of opleidingen het volledige honorarium, aan Opdrachtnemer heeft betaald.

Artikel 6: Betaling

1. Opdrachtgever en/of Deelnemer, dan wel het bedrijf/kantoor dat de inschrijving namens hem verricht, is/zijn de prijs verschuldigd welke voortvloeit uit de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst of welke geldt op het moment waarop de Opdrachtgever en/of Deelnemer voor een cursus, opleiding, training, begeleidings-of coachingstraject is/zijn geplaatst blijkens de bevestiging daarvan door Opdrachtnemer. Indien het verschuldigde bedrag uiterlijk op de dag dat de betreffende activiteit start, niet op de rekening van Opdrachtnemer is bijgeschreven, kan Opdrachtgever en/of Deelnemer worden uitgesloten van deelname, tenzij op grond van een Overeenkomst met Opdrachtgever andere afspraken zijn gemaakt over de betaling.
2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in euro’s. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
3. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever cq. Deelnemer in verzuim. Opdrachtgever cq. Deelnemer is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
4. In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de Diensten ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever en/of Deelnemer, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever c.q. Deelnemer, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen althans voor wat betreft particuliere Opdrachtgevers en/of Deelnemers op het maximaal toegestane percentage volgens de wet.

Artikel 7: Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.
2. Persoonlijke gesprekken en andere individuele contacten die in het kader van een adviesopdracht, individueel begeleidings,- of coachingstraject in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij Deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 8: Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar - in het kader van de Overeenkomst - aan Opdrachtgever en/of Deelnemer verstrekte of - in het kader van deze Overeenkomst - gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: trainingsmappen, templates, testen, readers, concepten en aanpakken voor interventies en/of coachingsprogramma’s en/of trainingen, rapporten, modellen en oefenmateriaal.
2. Opdrachtgever en/of Deelnemer mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechtshebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de Overeenkomst.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers en/of Deelnemers.

Artikel 9: Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de beroepsregels en tuchtrechtspraak van De Orde van Organisatiekundigen en –adviseurs te verrichten.
2. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever en/of Deelnemer niet aansprakelijk, voor schade, hoe dan ook, ontstaan door of in verband met door haar verrichte Diensten voor Opdrachtgever en/of Deelnemer alsmede niet voor schade ten gevolge van tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst met Opdrachtgever en/of Deelnemer, tenzij de schade direct en geheel te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
3. Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 2 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de in hoofdsom voor de verrichte Diensten gefactureerde bedragen doch nooit meer dan hetgeen Opdrachtnemer in de voorgaande zes maanden aan Opdrachtgever verschuldigd is dan wel betaald heeft.
4. Indien door of in verband met het verrichten van Diensten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
5. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever en/of Deelnemer, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
6. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, trainers, docenten, coaches of andere dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever en/of Deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
7. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Artikel 10: Annuleringsvoorwaarden

Training, cursus, opleiding:
1. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van reden cursus, opleiding of training, te annuleren, dan wel te verplaatsen of deelname van Opdrachtgever en/of Deelnemer te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag. In geval Opdrachtgever en/of Deelnemer na aanvang van de cursus, opleiding of training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de activiteit deelneemt, heeft/hebben Opdrachtgever en/of Deelnemer geen recht op enige terugbetaling. Indien geen annulering plaatsvindt overeenkomstig onderstaande voorwaarden dan is/zijn Opdrachtgever en/of Deelnemer verplicht het totaalbedrag van de cursus, opleiding of training te voldoen.
2. Opdrachtgever en/of Deelnemer heeft/hebben voorafgaande aan de start van de overeenkomst, het recht om deelname aan of de opdracht voor een activiteit uitsluitend schriftelijk te annuleren. Annuleren kan tot 3 weken voor de eerste dag van de geplande activiteit, met dien verstande dat voor annulering tot drie weken de administratiekosten van 99 euro ex BTW worden doorberekend. Bij annulering korter dan 3 weken voor de eerste dag van de geplande activiteit is/zijn Opdrachtgever en/of Deelnemer verplicht 75% van het cursusgeld of van het overeengekomen bedrag voor de activiteiten te vergoeden.
3. Opdrachtgever en/of Deelnemer kan/kunnen in plaats van de aangemelde Deelnemer in overleg met Opdrachtnemer een andere Deelnemer laten deelnemen aan de activiteit, mits tijdig medegedeeld aan de docenten/trainers en mits passend binnen de doelgroep. Vervanging na de start van de activiteit is niet meer toegestaan.
4. Individuele (coachings)gesprekken deel uit makend van een cursus, opleiding, training of andere groepsactiviteit, kunnen tot uiterlijk 3 maanden na aanvang van de laatste dag van de activiteit worden gevoerd. Na die termijn vervalt het recht op deelname aan dit cursusonderdeel.
5. Individuele (coachings)gesprekken kunnen tot twee werkdagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd of verplaatst door Opdrachtgever en/ of Deelnemer. Bij annulering of een verzoek tot verplaatsing binnen twee werkdagen voor aanvang of bij niet-verschijning vervalt het recht op het geplande gesprek. Een deelnemer kan zich niet door een collega laten vervangen op de individuele gesprekken.
Adviesopdrachten
6. Adviesopdrachten kunnen tussentijds worden geannuleerd, waarbij altijd een wederzijdse opzegtermijn geldt van 30 kalenderdagen. Bij een overeengekomen vaste aanneemsom, wordt voor zover het gehele bedrag is betaald aan Opdrachtnemer, het bedrag naar rato te terugbetaald aan Opdrachtgever. Indien nog niet alle termijnen door Opdrachtgever zijn voldaan, dient Opdrachtgever tot het moment van opzetting vermeerderd met de opzegtermijn, alle termijnen te voldoen. De opzegtermijn gaat in op het moment dat een der partijen de annulering schriftelijk heeft kenbaar gemaakt aan de andere partij.
Incompany-opleidingen en maatwerkopdrachten:
7. Voor incompany- en maatwerkopdrachten gelden tenzij schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt de navolgende afwijkende voorwaarden:
Als hetzij Opdrachtgever, hetzij Opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden gedwongen is de overeengekomen uitvoeringsdata van de activiteiten te wijzigingen, brengt de één de ander daarvan direct na het bekend worden van de oorzaak op de hoogte en treden partijen in overleg met elkaar om nieuwe afspraken te maken over de uitvoeringsdata en over wat ieder zal doen om de gevolgen van het uitstel te minimaliseren. De ten gevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel ontstane extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt.
In geval Opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:
1. binnen zes weken, maar voor drie weken voor datum eerste activiteit: 30%
2. binnen drie weken voor datum eerste activiteit: 75%
Bij annulering tot zes weken voor de datum van de eerste activiteit is Opdrachtgever slechts de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten verschuldigd.

Artikel 11: Beëindiging van de Overeenkomst

1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever en/of Deelnemer in gebreke blijft/blijven met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
3. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 12 Contractovername/ Vrijwaring

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
2. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 Internet en Elektronisch gegevensgebruik

1. Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail, smartphone-apps en/of internetpagina’s met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van dergelijk elektronisch berichtenverkeer risico's kleven zoals -maar niet beperkt tot -vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronisch berichtenverkeer. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's.

Artikel 14 Nawerking

1. De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

Artikel 15 Strijdige clausules

1. In het geval deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 16: Geschillenbeslechting

1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of Deelnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.